SocietatisLex
NL   |   FR   |   EN

Uw partner in conflictoplossing Votre partenaire dans la résolution des conflits Your partner in conflict resolution

SocietatisLex

SocietatisLex is een advocatenkantoor dat u met kennis van zaken begeleidt in alle aspecten van het bedrijfsleven.

Wij bieden u een snelle, efficiënte en prijsbewuste aanpak, zodat u zich kunt bezighouden met wat voor u belangrijk is: ondernemen.

Wij vermijden langdurige conflicten en processen en zijn bekend als onbetwistbare meesteronderhandelaars.

Wij werken indien nodig in overleg met externe financiële experten, boekhouders, bedrijfsrevisoren en notarissen voor een optimale begeleiding van uw bedrijf.

Bij een eerste gesprek komen wij graag uw onderneming bezoeken.


SocietatisLex est un cabinet d'avocats qui vous accompagne professionnellement dans tous les aspects de votre entreprise.

Nous offrons une approche rapide, efficace et à un prix concurrentielle, en vous laissant libre de faire ce qui est le plus important pour vous: entreprendre.

Nous évitons les procédures et les conflits prolongés et nous sommes connus comme les maîtres de la négociation.

Si nécessaire, nous consultons des experts financiers, des comptables, des auditeurs et des notaires afin que votre entreprise soit la mieux accompagnée.

A la première réunion, nous aimons visiter votre entreprise.

SocietatisLex is a law firm that will professionally guide you in every aspect of corporate life.

We offer a quick, efficient and cost-conscious approach so you are free to concentrate on what is important to you: being an entrepreneur

We avoid long-lasting conflicts and lawsuits and are known as undisputed masters in negotiating.

If necessary, we will consult external financial experts, accountants, auditors and notaries in order to council you in the best possible way.

At the first meeting, we would gladly pay a visit to your company.

  Wat doen we ?

1. Voor alles ontmijnen wij conflicterende situaties. Wij zijn specialisten in onderhandelen. (zie onze publicaties)

2. Wij vertegenwoordigen onze cliënten in alle arbitrages en arbitrageinstellingen in binnen- en buitenland. (o.m. Cepani, ICC, ...)

3. Droit des affaires :

 • Vennootschapsrecht (lees meer) (lees meer) (lees meer)
 • Handelsrecht (lees meer) (lees meer) (lees meer)
 • Bedrijfstransacties (lees meer) (lees meer) (lees meer)
 • Financieel (lees meer) (lees meer) (lees meer)

  Notre expertise

1. Avant tout, nous désamor çons toutes les situations conflictuelles. Nous sommes les spécialistes de la négociation. (voir nos publications)

2. Nous représentons nos clients dans tous les arbitrages et les institutions d'arbitrage, en Belgique comme à l'étranger (Cepani, ICC, ...)

3. Droit des affaires :

 • Droit des sociétés (lire plus) (lire plus) (lire plus)
 • Droit commercial (lire plus) (lire plus) (lire plus)
 • Transactions commerciales (lire plus) (lire plus) (lire plus)
 • Droit financier (lire plus) (lire plus) (lire plus)

  Our area of expertise?

1. Before anything else, we defuse conflicting situations. We are specialists in negotiation (see our publications)

2. We represent our clients in all arbitration cases and arbitration institutions both in Belgium and abroad (i.a. Cepani, ICC, ...)

3. Corporate law :

 • Company law (read more) (read more) (read more)
 • Commercial law (read more) (read more) (read more)
 • Business transactions (read more) (read more) (read more)
 • Financial law (read more) (read more) (read more)

  Vennootschapsrecht

 • Statuten van vennootschappen. Oprichting. Bestuur. Verplichtingen. Aansprakelijkheden.
 • Kapitaalsverhogingen en verminderingen.
 • Startups. Begeleiding.
 • Aandeelhoudersovereenkomsten. Bestuurdersovereenkomsten.
 • Stakeholdersbelangen. Aandeelhouders. Meerderheids- en minderheidsaandeelhouders.
 • Geschillen tussen aandeelhouders. (o.m. Uitsluiting. Squeeze out. Gedwongen uitkoop.)
 • Aandelen. Zekerheden. Opties. Obligaties.

  Droit des sociétés

 • Statuts des sociétés. Création. Gestion. Obligations. Responsabilités.
 • Augmentation et réduction de capital.
 • Startups. Accompagnement.
 • Pacte d'actionnaires. Pacte d'administrateurs.
 • Intérêts des acteurs concernés. Actionnaires. Actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires
 • Conflits entre actionnaires. (exclusion, squeeze-out, rachat forcé, ...)
 • Actions. Sécurités. Options. Obligations.

  Company law

 • Statutes of corporations. Foundation. Governance. Obligations. Liabilities.
 • Capital increase and decrease.
 • Start-ups. Counselling.
 • Shareholders' agreements. Directors' agreements.
 • Stakeholders' interests. Shareholders. Majority shareholders. Minority shareholders.
 • Disputes between shareholders (i.a. exclusion, squeeze-out, forced buyout).
 • Shares. Securities. Options. Bonds.

  Handelsrecht

 • Opstelling contracten.
 • Algemene voorwaarden.
 • Invorderingen.
 • Geschillen van aansprakelijkheid. Verzekeringsrecht.
 • Commissielonen. Courtage. Contracten van makelaars.
 • Handelsovereenkomsten. (o.m. Distributieovereenkomsten. Handelstussenpersonen. Handelsagentuur. Concessie. Franchising.)
 • Vastgoedtransacties.

  Droit commercial

 • Rédaction des contrats.
 • Conditions générales.
 • Recouvrements.
 • Conflits de responsabilités. Droit d'assurances.
 • Commissions. Courtage. Contrats de courtage.
 • Accords commerciaux. (accords de distribution, intermédiaires commerciaux, agence commerciale, concession, franchises, ...)
 • Transactions immobilières.

  Commercial law

 • Drafting of contracts.
 • Terms and conditions.
 • Debt collections.
 • Disputes regarding liabilities. Insurance law.
 • Commissions. Brokerage. Brokers contracts.
 • Commercial agreements (i.a. distribution agreements, trade intermediaries, commercial agency, concession, franchising).
 • Real estate transactions.

  Bedrijfstransacties

 • Begeleiding vanaf de intentieverklaring of geheimhoudingsovereenkomst tot aan de voltooiing van de transactie.
 • Reorganisaties. (o.m. Overdracht van ondernemingen. Fusies. Splitsingen.) Asset deals en/of share deals.
 • Omzetting, ontbinding en liquidatie van vennootschappen.
 • Familiale opvolging en/of successie van familiebedrijven.
 • Due diligence.
 • Grote expertise in onderhandelen. (zie publicatielijst)

  Transactions commerciales

 • Accompagnement dès la déclaration d'intention ou l'accord de confidentialité jusqu'à l'achèvement de la transaction.
 • Réorganisations. (transfert d'entreprises, fusions, divisions, ...) Offre d'actifs et/ou offre d'actions.
 • Conversion, dissolution et liquidation de sociétés.
 • Succession familiale et/ou succession d'entreprises familiales.
 • Diligence raisonnable.
 • Une grande expertise dans la négociation (voir liste des publications)

  Business transactions

 • Counselling as from the letter of intent or confidentiality agreement up until the completion of the transaction.
 • Reorganisations (i.a. transfer of businesses, mergers, divisions). Asset deals and/or share deals.
 • Conversions, dissolution and liquidation of companies.
 • Family succession and/or succession of family companies.
 • Due diligence.
 • Great expertise in negotiating (see list of publications)

  Financieel

 • Onderhandelingen met banken.

  Finances

 • Négociations avec les banques.

  Financial

 • Negotiations with financial institutions.

Contact

  info@societatislex.be

   +32 (0)2 738 01 38

  +32 (0)2 735 34 23


Kantoor & Correspondentie Bureau & Correspondance Office & Correspondence

Kerselarenlaan 118
1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)

  Open adres in AppleGoogleWindows Maps